หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  เขียนโปรแกรมภาษาจาวา
1.โ...

2023-09-12 11:40:28
  ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่...

2023-06-08 18:03:06
  ร้านค้าแห่งหนึ่ง จะต้องน...
2021-09-21 08:47:08
  จงเขียนโปรแกรมดำเนินการ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโปรแกรมสำหรับคำน...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพื่อทำการเรียนกา...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเหลื่อแค่ตัดสต๊อก...
2020-05-31 21:49:43
  Homework comment
  เขียนโปรแกรมเพื่อรับค่า...
2022-02-24 10:45:17
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  Article comment
  เท่าที่อ่าน error คือพื้นที่...
2022-03-23 13:56:48
  เรียน สอบถามปัญหา กับ อ.คร...
2022-01-24 17:39:49
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3631 [Web] (จาก IP: 110.77.148.71)

report ออกมาเป็นexcel ไม่ได้ กดแล้วมันขึ้นว่า Internal Server Error ช่วยดูให้หน่อยครับว่าผิดพลาดตรงไหนครับ ขอบคุณครับ

<!--#include file="inc_connect.asp"-->
<%
'no cache at proxy server
response.cachecontrol="Private"
'no cache at any pages
Response.Expires=-1
if session("memid") = "" then
response.redirect "logoff.asp"
else

warn = ""
emptypeid = request.form("emptypeid")
bldid = request.form("bldid")
my = request.form("y")&request.form("m")

Dim sqlchk
Dim rschk

if emptypeid = "" then warn = warn&" -ระบุ ประเภทเงินจ้าง\n"

if emptypeid = "" or bldid="" or my = "" then%>

<script language="JavaScript">
alert("ข้อผิดพลาด :\n<%=warn%>");history.back();
</script>

<%
end if

if emptypeid = "12" then
emptype = "in (1,2)"
emptext = "พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน"
else
emptype = "= "&emptypeid
emptext = getdata("emptypeid", emptypeid, "emptype", "emptypename")
end if
bldname = getdata("bldid", bldid, "bld", "bldname")

shortdt=ChgM(cint(request.form("m")))&right(request.form("y"),2)

Set rschk = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
sqlchk = "SELECT distinct inv.roomid, room.roomno FROM (inv INNER JOIN room ON inv.roomid = room.roomid) INNER JOIN emp ON inv.empid = emp.empid WHERE (invmy = "& my &") AND (inv.active='T') AND (room.bldid="& bldid &") AND (emp.emptypeid "& emptype &") order by inv.roomid"
'response.write sqlchk
'response.end

On Error resume Next
rschk.Open sqlchk,Conn,1,3

if rschk.eof then%>

<script language="JavaScript">
alert("ไม่พบข้อมูลใบแจ้งหนี้ของ <%=bldname%>");
history.back();
</script>

<%else

Response.Buffer = TRUE
Response.ContentType = "application/vnd.ms-excel"
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment;filename=emptypebld.xls;"
Response.Write "<meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=windows-874>"
%>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="th">
<title>ใบสรุปรายละเอียดการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภค</title>
<style type="text/css">

td {
font-family: "TH SarabunPSK";
font-size: 16px;
}
body {
font-family: "TH SarabunPSK";
font-size: 18px;
}
.ค่าบริหารส่วนกลาง {
text-align: left;
height: auto;
width: auto;
font-size: 18px;
}

</style>
</head>

<%

showmy = getmonth(cint(request.form("m"))) &" "& request.form("y")

'Dim xlApp,xlBook,xlSheet1,FileName
'Dim Fso,MyFile,RandNumb
'RandNumb = "emptypebld_"&((year(now)*10000)+(month(now)*100)+day(now)) & "_" & hour(now) & minute(now) & second(now)
%>
<body class="ค่าบริหารส่วนกลาง"><table width="1000" cellpadding='0' cellspacing='0' align="center">
<tr>
<td align="center" colspan="12" style="font-size:24px"><strong>คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</strong></td></tr>
<tr>
<td align="center" colspan="12" style="font-size:20px"><strong>สรุปรายละเอียดการเรียกเก็บค่าบริหารส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค ประจำเดือน <%=showmy%></strong></td></tr>
<tr><td align="center" colspan="12" style="font-size:20px"><strong>หอพัก : <%=bldname%></strong></td></tr>
<tr><td align="center" colspan="12" style="font-size:20px"><strong>ประเภท : <%=emptext%></strong></td></tr>
<tr><td align="right" colspan="12"><b>พิมพ์เมื่อ <%=now%></b></td></tr>
</table>
<table cellpadding="1" cellspacing="0" width="1100" border="1" align="center">
<tr>
<td width="25" rowspan="2"><div align="center"><strong>ลำดับ</strong></div></td>
<td width="41" rowspan="2"><div align="center"><strong>หมายเลข<br >ห้อง</strong></div></td>
<td rowspan="2"colspan="2"><div align="center"><strong>ชื่อ-นามสกุล</strong></div></td>
<td colspan="5"><div align="center"><strong>1.ค่าบริหารส่วนกลาง</strong></div></td>
<td colspan="3"><div align="center"><strong>2.ค่าสาธารณูปโภค</strong></div></td>
<td width="75" rowspan="2"><div align="center"><strong>รวม(1+2)<br>ต่อคน</strong></div></td>
<td width="218" rowspan="2"><div align="center"><strong>หมายเหตุ</strong></div></td>
</tr>
<tr>
<td width="60" align="center"><strong> <%=shortdt%> </strong></td>
<td width="55" align="center"><strong>หักล่วงหน้า</strong></td>
<td width="61" align="center"><strong>ค่าบำรุงหอพัก<br >บุคลากร</strong></td>
<td width="67" align="center"><strong>ค่าประกันความ<br >เสียหาย</strong></td>
<td width="60" align="center"><strong>รวม</strong></td>
<td width="67" align="center"><strong>ค่าไฟฟ้า</strong></td>
<td width="74" align="center"><strong>ค่าน้ำประปา</strong></td>
<td width="64" align="center"><strong>รวม</strong></td>
</tr>
<%
'Start Detail
i = 0
sumall=0
while not rschk.eof

Set rsdet = Server.CreateObject ("ADODB.Recordset")
sqldet = "SELECT emp.prefix, emp.fname, emp.lname, inv.* FROM inv INNER JOIN emp ON inv.empid = emp.empid WHERE (invmy = "& my &") AND (inv.active='T') AND (inv.roomid="& rschk("roomid") &") AND (emp.emptypeid "& emptype &") order by emp.fname, emp.lname"

'response.write sqldet
'response.end

On Error resume Next
rsdet.Open sqldet,Conn,1,3

rspan = rsdet.recordcount

i= i+1

'if rspan = 1 then

'else
%>

<tr valign="middle">
<td rowspan="<%=rspan %>" valign="top"><center><%=i%></center></td>
<td rowspan="<%=rspan %>" valign="top"><center> <%=rschk("roomno")%></center></td>
<td valign="top" width="17"><%=rsdet("prefix")%></td>
<td valign="top" width="158"><%=rsdet("fname")&" "&rsdet("lname")%></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("divmtcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("divmtcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("advcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("advcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("dmcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("dmcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("rdcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("rdcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% formatnumber(rsdet("divmtcost")+rsdet("advcost")+rsdet("dmcost")+rsdet("rdcost"),2)%></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("divecost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("divecost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("divwcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("divwcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><%=formatnumber(rsdet("divecost")+rsdet("divwcost"),2)%></td>
<td valign="top" align="center"><%=formatnumber(rsdet("divsumamount")+rsdet("advcost")+rsdet("dmcost")+rsdet("rdcost"),2)%></td>
<% sumall=sumall+rsdet("divsumamount")+rsdet("advcost")+rsdet("dmcost")+rsdet("rdcost") %>
<td valign="top"> </td>
</tr>

<%
rsdet.movenext
while not rsdet.eof
%><tr valign="middle">
<td valign="top" width="17"><%=rsdet("prefix")%></td>
<td valign="top" width="41"><%=rsdet("fname")&" "&rsdet("lname")%></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("divmtcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("divmtcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("advcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("advcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("dmcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("dmcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("rdcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("rdcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><%=formatnumber(rsdet("divmtcost")+rsdet("advcost")+rsdet("dmcost")+rsdet("rdcost"),2)%></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("divecost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("divecost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><% if rsdet("divwcost") > 0 then response.write formatnumber(rsdet("divwcost"),2) else response.write "-" %></td>
<td valign="top" align="center"><%=formatnumber(rsdet("divecost")+rsdet("divwcost"),2)%></td>
<td valign="top" align="center"><%=formatnumber(rsdet("divsumamount")+rsdet("advcost")+rsdet("dmcost")+rsdet("rdcost"),2)%></td>
<% sumall=sumall+rsdet("divsumamount")+rsdet("advcost")+rsdet("dmcost")+rsdet("rdcost")%>
<td valign="top"> </td>
</tr>

<%

rsdet.movenext
while not rsdet.eof

%>
</table>
<%
end if
end if %>

<p> </p>

<table width="1057" height="101" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>
<td width="132"></td>
<td width="132"></td>
<td width="166" align="center">ค่าบริหารส่วนกลาง</td>
<td width="65" align="center"><u>18,000.00</u></td>
<td width="59" align="center"><u> - </u></td>
<td width="62" align="center"><u> - </u></td>
<td width="70" align="center"><u> - </u></td>
<td width="68"align="center"><u>18,000.00 </u></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td align="center" >รวมค่าไฟฟ้า</td>
<td></td>
<td></td>
<td ></td>
<td></td>
<td width="70"align="center" ><u>19,040.00</u></td>
</tr>

<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="2">รวมค่าน้ำประปา</td>
<td></td>
<td></td>
<td ></td>
<td></td>
<td width="81"align="center" ><u>994.00</u></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="3">รวมเงินค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปาทั้งสิ้น</td>
<td></td>
<td></td>
<td ></td>
<td></td>
<td width="71"align="center"><u>20,034.00</u></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="4" align="right">รวมเงินค่าบริหารส่วนกลาง + ค่าสาธารณูปโภค ทั้งสิ้น</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td width="79"align="center" ><u>38,034.00</u></td>
</tr>
</table><p> </p>
<table width="961" cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr valign="bottom">
<tr>
<td colspan="2" align="center" ><FONT COLOR=red><u><strong>หมายเหตุ</strong></u></FONT></td>
<td></td>
<td colspan="5"><FONT COLOR=red><strong>จ่ายเช็ค 1 ใบ : ค่าบริหารส่วนกลาง และ ค่าสาธารณูปโภค จ่ายเช็คในนามของ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ</strong></FONT></td>
</tr>

<tr>
<td colspan="2" align="center"><u>หมายเหตุ</u></td>
<td></td>
<td colspan="8">:  ค่าบริหารส่วนกลาง หอพักบุคลากรทางการแพทย์  ตึก A และ B  ห้องพัดลม คนละ 100 บาท/เดือน ห้องแอร์ คนละ 150 บาท/เดือน</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="5">:  ค่าไฟฟ้า  50  หน่วยแรกใช้ฟรี  หน่วยต่อๆไปคิดหน่วยละ 7.00 บาท</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td colspan="5">:  ค่าน้ำประปา  5  หน่วยแรกใช้ฟรี  หน่วยต่อๆไปคิดหน่วยละ 23.00 บาท</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="center"><u>สัญลักษณ์</u></td>
<td></td>
<td colspan="6">:  ค่าบริหารส่วนกลาง = (1) , ค่าสาธารณูปโภค = (2)  ค่าไฟฟ้า + ค่าน้ำประปา </td>
</tr>
</table>
จากคุณ : sopas / n.napas1994@gmail.com [2023-06-08 10:00:08]  

58.136.162.135 ความคิดเห็น #29570 (จาก IP: 58.136.162.135)
ต้องลอง debug ดูเองครับ
ไล่ทีละกระบวนการว่ามันไป error ที่บรรทัดไหน แล้วเอา error ไปค้น google เอา
ศึกษาและทำไป
จากคุณ : maddog [2023-06-08 18:03:06]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th