หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #633 [C]

โปรแกรม แปลงตัวเลขเป็นตัวอักษร BathText

//****** Unit1.h
//---------------------------------------------------------------------------

#ifndef Unit1H
#define Unit1H
//---------------------------------------------------------------------------
#include <Classes.hpp>
#include <Controls.hpp>
#include <StdCtrls.hpp>
#include <Forms.hpp>
//---------------------------------------------------------------------------
class TForm1 : public TForm
{
__published: // IDE-managed Components
TButton *Button1;
TEdit *Number;
void __fastcall Button1Click(TObject *Sender);
private: // User declarations
public: // User declarations
__fastcall TForm1(TComponent* Owner);
AnsiString __fastcall TForm1::Getthai(AnsiString Value, int CountAll, int Position);
AnsiString __fastcall TForm1::BahtText(double Money);

};
//---------------------------------------------------------------------------
extern PACKAGE TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
#endif



//***** Unit1.cpp
//---------------------------------------------------------------------------

#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
: TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
ShowMessage(BahtText(StrToFloat(Number->Text)));
}
//---------------------------------------------------------------------------

AnsiString __fastcall TForm1::BahtText(double Money)
{
AnsiString TNumber[9] = {"","สอง","สาม","สี่","ห้า","หก","เจ็ด","แปด","เก้า"};
int i,CountReal,CountAll;
AnsiString DecimalCh1,DecimalCh2,String2Process,Strthai,xReal,xDecimal,
ThaiBaht,ThaiStang,curBahtStang,WordBaht,Result;

String2Process = FormatFloat("############0.00",Money);
CountAll = String2Process.Trim().Length();

xReal = String2Process.SubString(1,CountAll-3);
xDecimal = String2Process.SubString(CountAll-1,2);
i = 0;
CountReal = xReal.Length();
ThaiBaht = "";
ThaiStang = "";

//*******************************************
// Main Working
//*******************************************
for(i=1; i<=CountReal; i++) // Loop = Real
{
curBahtStang = Getthai(xReal.SubString(i,1),CountReal,CountReal+1-i);
if(curBahtStang=="x")
{
WordBaht = "";
curBahtStang = "";
}
else
WordBaht = "บาท";

ThaiBaht = ThaiBaht+curBahtStang;
}
ThaiBaht = ThaiBaht+WordBaht;

//*******************************************
// Check Decimal I
//*******************************************
DecimalCh1 = xDecimal.SubString(1,1);
if(DecimalCh1!="0")
{
if(DecimalCh1=="0" || DecimalCh1=="1" || DecimalCh1=="2")
{
if(DecimalCh1=="1")
ThaiStang = "";
else if(DecimalCh1=="2")
ThaiStang = "ยี่";
else
ThaiStang = TNumber[StrToInt(DecimalCh1)];

ThaiStang = ThaiStang+"สิบ";
}
}

//*******************************************
// Check Decimal II
//*******************************************
DecimalCh2 = xDecimal.SubString(2,1);
if(DecimalCh2=="0" || DecimalCh2=="1" || DecimalCh2=="2")
{
// ไม่สนใจ 0
if(DecimalCh2=="1")
{
if(xDecimal.SubString(1,1)=="0")
ThaiStang = ThaiStang+"หนึ่ง";
else
ThaiStang = ThaiStang+"เอ็ด";
}
else if(DecimalCh2=="2")
ThaiStang = ThaiStang+"สอง";
else
ThaiStang = ThaiStang+TNumber[StrToInt(DecimalCh2)];

ThaiStang = ThaiStang+"สตางค์";
}

//*******************************************
// Check Lakh
//*******************************************
if(xDecimal.SubString(1,1)!="0" || xDecimal.SubString(2,1)!="0")
Strthai = ThaiBaht+ThaiStang;
else
if(ThaiBaht!="")
Strthai = ThaiBaht+"ถ้วน";
else
Strthai = "ศูนย์บาท";

Result = Strthai;
return(Result);
}

AnsiString __fastcall TForm1::Getthai(AnsiString Value, int CountAll, int Position)
{
AnsiString BahtStang, Result;
AnsiString xUnit = "";
if(Value=="0")
{
if(Value=="0")
{
if(CountAll==1)
BahtStang = "x"; // Flag ไม่ต้องเขียนคำว่า บาท
}
else
BahtStang = "";
}
else if(Value=="1")
{
switch(Position)
{
case 1: case 7: case 13: case 19: case 25:
if(Position-CountAll!=0 || Value.SubString(Position+1,1)=="0")
BahtStang = "เอ็ด";
else
BahtStang = "หนึ่ง";
break;

case 2: case 8: case 14: case 20: case 26:
BahtStang = "";
break;

default:
BahtStang = "หนึ่ง";
break;
}
}
else if(Value=="2")
{
if(Position==2 || Position==8 || Position==14)
BahtStang = "ยี่";
else
BahtStang ="สอง";
}
else if(Value=="3") BahtStang = "สาม";
else if(Value=="4") BahtStang = "สี่";
else if(Value=="5") BahtStang = "ห้า";
else if(Value=="6") BahtStang = "หก";
else if(Value=="7") BahtStang = "เจ็ด";
else if(Value=="8") BahtStang = "แปด";
else if(Value=="9") BahtStang = "เก้า";

// Check Unit of Position
if(Value!="0")
{
switch(Position)
{
case 7: case 13: case 19: case 25 :
BahtStang = BahtStang+"ล้าน";
break;
case 6: case 12: case 18: case 24 :
BahtStang = BahtStang+"แสน";
break;
case 5: case 11: case 17: case 23 :
BahtStang = BahtStang+"หมื่น";
break;
case 4: case 10: case 16: case 22 :
BahtStang = BahtStang+"พัน";
break;
case 3: case 9: case 15: case 21 :
BahtStang = BahtStang+"ร้อย";
break;
case 2: case 8: case 14: case 20 :
BahtStang = BahtStang+"สิบ";
break;
}
}
else if(Position==7 || Position==13 || Position==20)
xUnit = "ล้าน";

Result = BahtStang+xUnit;
return(Result);
}
//---------------------------------------------------------------------------
จากคุณ : ฉกาจ / chakaj2000@hotmail.com [2006-10-14 13:07:55]  

203.121.139.30 ความคิดเห็น #25273 (จาก IP: 203.121.139.30)
อยากได้code ของ asp ด้วยน่ะ
จากคุณ : cln [2006-12-21 15:26:25]

58.137.30.254 ความคิดเห็น #26162 (จาก IP: 58.137.30.254)
กรู ม่ายรู้เรื่อง
จากคุณ : hun / hun@hotmail.com [2007-10-22 14:38:25]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th