หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #2622 [Palm/PocketPC]

อยากทราบว่าใช้code อะไรในการติดต่อกล้องในเครื่อง PDA ครับ ใช้code เดียวกับ ติดต่อกล้องบน PC หรือ ป่าว ครับถ้าใช่ต้องเปลี่ยนอะไร บ้างครับ

ลบกวนผู้รู้ช่วยผม หน่อย ครับ ผมใช้ code
Public Class Form1
\' Create constant using attend in function of DLL file.

Const WM_CAP As Short = &H400S
Const WM_CAP_DRIVER_CONNECT As Integer = WM_CAP + 10
Const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT As Integer = WM_CAP + 11
Const WM_CAP_EDIT_COPY As Integer = WM_CAP + 30
Const WM_CAP_SET_PREVIEW As Integer = WM_CAP + 50
Const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE As Integer = WM_CAP + 52
Const WM_CAP_SET_SCALE As Integer = WM_CAP + 53
Const WS_CHILD As Integer = &H40000000
Const WS_VISIBLE As Integer = &H10000000
Const SWP_NOMOVE As Short = &H2S
Const SWP_NOSIZE As Short = 1
Const SWP_NOZORDER As Short = &H4S
Const HWND_BOTTOM As Short = 1

Dim iDevice As Integer = 0 \' Normal device ID
Dim hHwnd As Integer \' Handle value to preview window

\' Declare function from AVI capture DLL.

Declare Function SendMessage Lib \"user32\" Alias \"SendMessageA\" _
(ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, _
ByVal lParam As Object) As Integer

Declare Function SetWindowPos Lib \"user32\" Alias \"SetWindowPos\" (ByVal hwnd As Integer, _
ByVal hWndInsertAfter As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, _
ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer) As Integer

Declare Function DestroyWindow Lib \"user32\" (ByVal hndw As Integer) As Boolean

Declare Function capCreateCaptureWindowA Lib \"avicap32.dll\" _
(ByVal lpszWindowName As String, ByVal dwStyle As Integer, _
ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, _
ByVal nHeight As Short, ByVal hWndParent As Integer, _
ByVal nID As Integer) As Integer

Declare Function capGetDriverDescriptionA Lib \"avicap32.dll\" (ByVal wDriver As Short, _
ByVal lpszName As String, ByVal cbName As Integer, ByVal lpszVer As String, _
ByVal cbVer As Integer) As Boolean

\' Connect to the device.

Private Sub LoadDeviceList()
Dim strName As String = Space(100)
Dim strVer As String = Space(100)
Dim bReturn As Boolean
Dim x As Integer = 0

\' Load name of all avialable devices into the lstDevices .

Do
\' Get Driver name and version
bReturn = capGetDriverDescriptionA(x, strName, 100, strVer, 100)
\' If there was a device add device name to the list
If bReturn Then lstDevices.Items.Add(strName.Trim)
x += 1
Loop Until bReturn = False
End Sub

\' To display the output from a video capture device, you need to create a capture window.

Private Sub OpenPreviewWindow()
Dim iHeight As Integer = picCapture.Height
Dim iWidth As Integer = picCapture.Width

\' Open Preview window in picturebox .
\' Create a child window with capCreateCaptureWindowA so you can display it in a picturebox.

hHwnd = capCreateCaptureWindowA(iDevice, WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, 640, _
480, picCapture.Handle.ToInt32, 0)

\' Connect to device
If SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, iDevice, 0) Then

\' Set the preview scale
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_SCALE, True, 0)

\' Set the preview rate in milliseconds
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0)

\' Start previewing the image from the camera
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, True, 0)

\' Resize window to fit in picturebox
SetWindowPos(hHwnd, HWND_BOTTOM, 0, 0, picCapture.Width, picCapture.Height, _
SWP_NOMOVE Or SWP_NOZORDER)
btnSave.Enabled = True
Else
\' Error connecting to device close window
DestroyWindow(hHwnd)
btnSave.Enabled = False
End If
End Sub

\' Use SendMessage to copy the data to the clipboard Then transfer the image to the picture box.

Private Sub btnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click
Dim data As IDataObject
Dim bmap As Image
\' Copy image to clipboard
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0)

\' Get image from clipboard and convert it to a bitmap
data = Clipboard.GetDataObject()
If data.GetDataPresent(GetType(System.Drawing.Bitmap)) Then
bmap = CType(data.GetData(GetType(System.Drawing.Bitmap)), Image)
picCapture.Image = bmap
ClosePreviewWindow()
btnSave.Enabled = False
If sfdImage.ShowDialog = DialogResult.OK Then
bmap.Save(sfdImage.FileName, Imaging.ImageFormat.Bmp)
End If
End If
OpenPreviewWindow()
End Sub

\' Finally, to close the preview window, disconnect from the device and destroy the preview window.

Private Sub ClosePreviewWindow()
\' Disconnect from device
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, iDevice, 0)

\' close window
DestroyWindow(hHwnd)
End Sub

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
LoadDeviceList()
OpenPreviewWindow()
End Sub
End Class


นี้ อ่ะ ครับ ใช้ต่อติดบนPC ได้ครับ แต่ใช้ code นี้รันบน Emulator ไม่ได้ อ่ะ ครับ หรือต้องเปลีี่ยนไรบ้างอ่ะ ครับ
ช่วยผมทีครับ หามานานแล้ว ไม่ทราบจริงๆครับ ขอบคุณ ครับ
จากคุณ : อานนท์ / supermaipacky@hotmail.com [2009-07-21 20:47:41]  

202.142.217.162 ความคิดเห็น #27505 (จาก IP: 202.142.217.162)
ยังหาไม่เจอเหมือนกันครับ แต่เดาว่าคนละตัวกัน
จากคุณ : sup98 [2009-07-22 10:26:50]

61.19.144.194 ความคิดเห็น #28021 (จาก IP: 61.19.144.194)
ผมหาเจอแล้วครับ ถ้าส่งใจ ก็พิมท์ คอมเม้นมานะครับ
จากคุณ : ยิ้มเย้ยยุทธจักร [2010-09-22 17:49:29]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th