หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #2056 [Vb]

อยากได้ Code Vb ที่ link ไปยัง web ที่่เราต้องการ

ไม่รู้จริงๆ
จากคุณ : Jsp / jsp874@yahoo.com [2008-06-08 21:02:58]  

58.8.251.38 ความคิดเห็น #26841 (จาก IP: 58.8.251.38)
Dim objIE As Object
Set objIE = CreateObject("InternetExplorer.Application")
With objIE
.Navigate "http://www.windowsupdate.com"
.Visible = True
End With
Set objIE = Nothing
จากคุณ : sup98 [2008-06-08 23:28:30]

58.8.251.38 ความคิดเห็น #26842 (จาก IP: 58.8.251.38)
Option Explicit

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Private Declare Function FindExecutable Lib "shell32.dll" Alias "FindExecutableA" (ByVal lpFile As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal lpResult As String) As Long
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long

Public Function LaunchInNewwindow(sURL As String) As Boolean
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Dim lRetVal As Long
Dim sTemp As String
Dim sBrowserExec As String

sBrowserExec = GetBrowserExe 'get the exe
sURL = AddHTTP(sURL)

lRetVal = ShellExecute(GetDesktopWindow(), "open", sBrowserExec, sURL, sTemp, SW_SHOWNORMAL)
' lRetVal = ShellExecute(frm.hWnd, "open", sURL, "", sTemp, SW_SHOWNORMAL) '1998/07/31 This works as well
If lRetVal > 32 Then ' OK
LaunchInNewwindow = True
End If
End Function


Private Function AddHTTP(sURL As String) As String
' 2004/12/16 Function added by Larry Rebich using the DELL8500 while in Fort McDowell, AZ
' 2004/12/16 Add http:// is none
Dim sTemp As String

sTemp = sURL
If InStr(LCase$(sTemp), "https://") = 1 Then
AddHTTP = sTemp
ElseIf InStr(LCase$(sTemp), "http://") = 1 Then
AddHTTP = sTemp
Else
AddHTTP = "http://" & sTemp
End If

End Function

Public Function GetBrowserExe() As String
Dim sFilename As String
Dim sBrowserExec As String * 255
Dim lRetVal As Long
Dim iFN As Integer
Dim sTemp As String

sBrowserExec = Space(255)
sFilename = App.Path & "\temphtm.HTM"

iFN = FreeFile() ' Get unused file number

Open sFilename For Output As #iFN ' Create temp HTML file
Print #iFN, "<HTML> <\HTML>" ' Output text
Close #iFN ' Close file

' Then find the application associated with it.
lRetVal = FindExecutable(sFilename, sTemp, sBrowserExec)
' If an application return the name
If lRetVal <= 32 Or IsEmpty(sBrowserExec) Then ' Error
Else
GetBrowserExe = Trim$(sBrowserExec)
End If
Kill sFilename ' delete temp HTML file

End FunctionOption Explicit

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Private Declare Function FindExecutable Lib "shell32.dll" Alias "FindExecutableA" (ByVal lpFile As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal lpResult As String) As Long
Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long

Public Function LaunchInNewwindow(sURL As String) As Boolean
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Dim lRetVal As Long
Dim sTemp As String
Dim sBrowserExec As String

sBrowserExec = GetBrowserExe 'get the exe
sURL = AddHTTP(sURL)

lRetVal = ShellExecute(GetDesktopWindow(), "open", sBrowserExec, sURL, sTemp, SW_SHOWNORMAL)
' lRetVal = ShellExecute(frm.hWnd, "open", sURL, "", sTemp, SW_SHOWNORMAL) '1998/07/31 This works as well
If lRetVal > 32 Then ' OK
LaunchInNewwindow = True
End If
End Function


Private Function AddHTTP(sURL As String) As String
' 2004/12/16 Function added by Larry Rebich using the DELL8500 while in Fort McDowell, AZ
' 2004/12/16 Add http:// is none
Dim sTemp As String

sTemp = sURL
If InStr(LCase$(sTemp), "https://") = 1 Then
AddHTTP = sTemp
ElseIf InStr(LCase$(sTemp), "http://") = 1 Then
AddHTTP = sTemp
Else
AddHTTP = "http://" & sTemp
End If

End Function

Public Function GetBrowserExe() As String
Dim sFilename As String
Dim sBrowserExec As String * 255
Dim lRetVal As Long
Dim iFN As Integer
Dim sTemp As String

sBrowserExec = Space(255)
sFilename = App.Path & "\temphtm.HTM"

iFN = FreeFile() ' Get unused file number

Open sFilename For Output As #iFN ' Create temp <strong class="highlight">HTML</strong> file
Print #iFN, "<HTML> <\HTML>" ' Output text
Close #iFN ' Close file

' Then find the application associated with it.
lRetVal = FindExecutable(sFilename, sTemp, sBrowserExec)
' If an application return the name
If lRetVal <= 32 Or IsEmpty(sBrowserExec) Then ' Error
Else
GetBrowserExe = Trim$(sBrowserExec)
End If
Kill sFilename ' delete temp <strong class="highlight">HTML</strong> file

End Function
จากคุณ : sup98 [2008-06-08 23:31:01]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th