หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #1387 [.NET]

ขอ code แปลงภาพสีเป็นขาวดำหน่อยคับ

ขอ code แปลงภาพสีเป็นขาวดำหน่อยคับ
จากคุณ : Net / prachya_lek@hotmail.com [2007-09-16 02:43:09]  

58.8.188.180 ความคิดเห็น #26009 (จาก IP: 58.8.188.180)
[C#]

public Bitmap ConvertToGrayscale(Bitmap source)

{

Bitmap bm = new Bitmap(source.Width,source.Height);

for(int y=0;y<bm.Height;y++)

{

for(int x=0;x<bm.Width;x++)

{

Color c=source.GetPixel(x,y);

int luma = (int)(c.R*0.3 + c.G*0.59+ c.B*0.11);

bm.SetPixel(x,y,Color.FromArgb(luma,luma,luma));

}

}

return bm;

}

[VB]

Public Function ConvertToGrayscale(ByVal source As Bitmap) as Bitmap

Dim bm as new Bitmap(source.Width,source.Height)

Dim x

Dim y

For y=0 To bm.Height

For x=0 To bm.Width

Dim c as Color = source.GetPixel(x,y)

Dim luma as Integer = CInt(c.R*0.3 + c.G*0.59 + c.B*0.11)

bm.SetPixel(x,y,Color.FromArgb(luma,luma,luma)

Next

Next

Return bm

End Function

จากคุณ : sup98 [2007-09-16 13:40:10]

58.8.188.180 ความคิดเห็น #26010 (จาก IP: 58.8.188.180)
[C#]

using System;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Collections;
using System.ComponentModel;
using System.Windows.Forms;
using System.Data;
namespace GrayShear
{
/// <summary>
/// Summary description for Form1.
/// </summary>
public class Form1 : System.Windows.Forms.Form
{
/// <summary>
/// Required designer variable.
/// </summary>
private System.ComponentModel.Container components = null;
public Form1()
{
//
// Required for Windows Form Designer support
//
InitializeComponent();
//
// TODO: Add any constructor code after InitializeComponent call
//
}
/// <summary>
/// Clean up any resources being used.
/// </summary>
protected override void Dispose( bool disposing )
{
if( disposing )
{
if (components != null)
{
components.Dispose();
}
}
base.Dispose( disposing );
}
#region Windows Form Designer generated code
/// <summary>
/// Required method for Designer support - do not modify
/// the contents of this method with the code editor.
/// </summary>
private void InitializeComponent()
{
//
// Form1
//
this.AutoScaleBaseSize = new System.Drawing.Size(5, 13);
this.ClientSize = new System.Drawing.Size(296, 269);
this.Name = "Form1";
this.Text = "Form1";
this.Load += new System.EventHandler(this.Form1_Load);
}
#endregion
/// <summary>
/// The main entry point for the application.
/// </summary>
[STAThread]
static void Main()
{
Application.Run(new Form1());
}
private void Form1_Load(object sender, System.EventArgs e)
{
OpenFileDialog dlg = new OpenFileDialog();
dlg.Filter="Image files (*.BMP, *.JPG, *.GIF)|*.bmp;*.jpg;*.gif";
if(dlg.ShowDialog()==DialogResult.OK)
{
Image img = Image.FromFile(dlg.FileName);
Bitmap bm = new Bitmap(img.Width,img.Height);
Graphics g = Graphics.FromImage(bm);


ColorMatrix cm = new ColorMatrix(new float[][]{ new float[]{0.5f,0.5f,0.5f,0,0},
new float[]{0.5f,0.5f,0.5f,0,0},
new float[]{0.5f,0.5f,0.5f,0,0},
new float[]{0,0,0,1,0,0},
new float[]{0,0,0,0,1,0},
new float[]{0,0,0,0,0,1}});

/*
//Gilles Khouzams colour corrected grayscale shear
ColorMatrix cm = new ColorMatrix(new float[][]{ new float[]{0.3f,0.3f,0.3f,0,0},
new float[]{0.59f,0.59f,0.59f,0,0},
new float[]{0.11f,0.11f,0.11f,0,0},
new float[]{0,0,0,1,0,0},
new float[]{0,0,0,0,1,0},
new float[]{0,0,0,0,0,1}});
*/

ImageAttributes ia = new ImageAttributes();
ia.SetColorMatrix(cm);
g.DrawImage(img,new Rectangle(0,0,img.Width,img.Height),0,0,img.Width,img.Height,GraphicsUnit.Pixel,ia);
g.Dispose();
this.BackgroundImage=bm;
}
}
}
}
[VB]

Imports System.Drawing.Imaging
Public Class Form1
Inherits System.Windows.Forms.Form
#Region " Windows Form Designer generated code "
Public Sub New()
MyBase.New()
'This call is required by the Windows Form Designer.
InitializeComponent()
'Add any initialization after the InitializeComponent() call
End Sub
'Form overrides dispose to clean up the component list.
Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
If disposing Then
If Not (components Is Nothing) Then
components.Dispose()
End If
End If
MyBase.Dispose(disposing)
End Sub
'Required by the Windows Form Designer
Private components As System.ComponentModel.IContainer
'NOTE: The following procedure is required by the Windows Form Designer
'It can be modified using the Windows Form Designer.
'Do not modify it using the code editor.
<System.Diagnostics.DebuggerStepThrough()> Private Sub InitializeComponent()
components = New System.ComponentModel.Container()
Me.Text = "Form1"
End Sub
#End Region
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim dlg As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
dlg.Filter = "Image files (*.BMP, *.JPG, *.GIF)|*.bmp;*.jpg;*.gif"
If dlg.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
Dim img As Image = Image.FromFile(dlg.FileName)
Dim bm As Bitmap = New Bitmap(img.Width, img.Height)
Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bm)
Dim cm As ColorMatrix = New ColorMatrix(New Single()() _
{New Single() {0.5, 0.5, 0.5, 0, 0}, _
New Single() {0.5, 0.5, 0.5, 0, 0}, _
New Single() {0.5, 0.5, 0.5, 0, 0}, _
New Single() {0, 0, 0, 1, 0}, _
New Single() {0, 0, 0, 0, 1}})

'Gilles Khouzams colour corrected grayscale shear
'Dim cm As ColorMatrix = New ColorMatrix(New Single()() _
' {New Single() {0.3, 0.3, 0.3, 0, 0}, _
' New Single() {0.59, 0.59, 0.59, 0, 0}, _
' New Single() {0.11, 0.11, 0.11, 0, 0}, _
' New Single() {0, 0, 0, 1, 0}, _
' New Single() {0, 0, 0, 0, 1}})

Dim ia As ImageAttributes = New ImageAttributes()
ia.SetColorMatrix(cm)
g.DrawImage(img, New Rectangle(0, 0, img.Width, img.Height), 0, 0, img.Width, img.Height, GraphicsUnit.Pixel, ia)
g.Dispose()
Me.BackgroundImage = bm
End If
End Sub
End Class

จากคุณ : sup98 [2007-09-16 13:43:25]

118.172.179.241 ความคิดเห็น #26991 (จาก IP: 118.172.179.241)
คือตอนนี้เขียน vb อยู่ค่ะเป็นโปรแกรมแปลงอักษรต่างๆให้เป็อักษรเบรลล์ค่ะ
แล้วอยากทราบการเอารูปอักษรเบลล์มาโชว์หน่ะค่ะแล้วเอามาต่อกันทีละภาพ
ค่ะ ขอเป็น code ตัวอย่างค่ะ
เอาเป็น code ที่โชว์ภาพที่่ต่อกันน่ะค่ะ
ใครจะกรุณาช่วยทีน่ะค่ะ ตอนนี้ตื้อไปหมดแล้วค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
จากคุณ : ฝน / kikkujungjung@hotmail.com [2008-08-11 17:50:09]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th