หน้าแรก
 การบ้าน
  C/C++ new
  Java new
 Sourcecode.TV
  Android
  Blackberry
  C/C++
  Java
  Linux
  Windows Phone
  แจ้งเรื่องที่ต้องการ
 บทความ
  .NET
  Android
  Blackberry
  C++Builder
  Delphi
  Java
  Mobile
  Open Source
  Pocket PC
  Visual Basic
  Web
  Windows Phone
  Others
 แบบเรียนฟรี
  ASP
  ASP.NET Webmatrix
  C++
  eVB
  J2ME
  Java
  PHP
 ซอร์สโค้ด
  Android
  ASP
  C++
  VC++
  CGI-Perl
  Delphi
  Java
  jQuery
  PHP
  Visual Basic
  .NET
 บริการจากเรา
  เปิดท้าย... ขายโค้ด
  DoodeeHosting
  รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์
  Freeware
  อัตราค่าโฆษณา
  รายชื่อลูกค้า
  สถิติผู้เข้าเว็บ
 ดาว์นโหลด
 ค้นหาข้อมูล
 กระดานสนทนา
  .NET
  C/C++
  Delphi
  Java
  Palm/PocketPC
  Visual Basic
  Web
  อื่นๆ
 กระดานงาน
 ลิงค์เว็บ
 เกี่ยวกับผม
 อัตราค่าโฆษณา
Social Network

Facebook  Twitter  YouTube
 New Article
 Webboard
 Freelanceboard
Freeware
โปรแกรมเบอร์ดี (BerDee)
โปรแกรมเบอร์ดี (Android)
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ
เกมส์เป่ายิ้งฉุบ(Android)
WebcamMonitor
WebcamMonitor(Windows)
scSendMail
scSendMail(Windows)
MSN Caption
MSN Caption(Windows)
  Freelance comment
  ติดต่อสอบถามมาได้ตลอดนะ...
2015-07-29 13:35:58
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:33:54
  ถ้าผมต้องการเว็บที่พัฒน...
2015-01-18 15:32:51
  ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะ...
2014-01-06 12:47:38
  ถ้ายังหาคนสอนไม่ได้ ก็ลอ...
2013-07-06 01:04:37
  สนใจส่งขอบเขตมาคุยราคาก...
2013-03-24 18:54:20
  ถ้ายังไม่มีคนรับงานติดต...
2012-12-16 19:18:14
  สนใจคะ ติดต่อ 0905076277...
2012-11-12 11:07:46
  รับทำโปรเจ็คนักศึกษาหรื...
2012-10-29 03:10:46
  sukit_te34@hotmail.com...
2012-10-29 03:09:36
  Webboard comment
  จงเขียนโ...
2021-05-07 15:06:11
  จงเขียนโ...
2021-03-09 14:21:45
  ขอดู...
2021-01-04 23:56:45
  ขอโค้ดเพ...
2020-12-09 23:02:09
  แล้ว ?...
2020-12-09 10:56:34
  จ้า...
2020-10-18 16:53:21
  พอดีผมเห...
2020-05-31 21:49:43
  ช่วย แสดง...
2020-04-27 11:21:00
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:18:56
  ได้การบ้...
2020-04-27 11:02:44
  Homework comment
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  จากโค้ดนี้อะครับ พอดีลอง...
2021-03-22 01:22:39
  โจทย์การบ้าน c++ เขียนรูปแ...
2020-04-06 11:01:33
  แบบนี้ขอเป็น ภาษา php หน่อย...
2019-09-18 14:36:34
  ผมไม่อยากให้คุณได้คะแนน...
2019-04-27 01:29:07
  อาจารย์เขาบอกแนวข้อสอบม...
2019-04-27 00:44:29
  ขอสอบถามการเขียน c++ ครับ เ...
2018-04-02 12:19:21
  โค้ดตัวอย่างศึกษาให้เข้...
2017-11-26 14:50:05
  คำนวณค่าน้ำโดยรับค่ามิเ...
2017-11-20 23:15:26
  ขอบคุณมากครับ...
2017-08-16 18:27:25
  Article comment
  ต้องการ ให้เขียน โปรแกรม ...
2019-12-09 11:39:58
  รับเขียน arx จาก vc++ 2017 ล็อคโปร...
2019-09-19 09:48:09
  ทำการ register ไฟล์ที่ชื่อ mswinsck.oc...
2019-09-17 14:05:56
  ใน vb 6 ไม่มี component winsock เลยค่ะ ส...
2019-09-03 10:31:02
  รบกวนขอสอบถามหน่อยนะครั...
2019-03-04 05:31:04
  สามารถนำตัวหนังสือจากภา...
2018-12-25 08:54:32
  มีcode ของ VB ไหมค่ะ ถ้ามีรบกว...
2017-09-28 16:50:02
  น่าจะได้ครับ ไม่เคยลอง
...

2017-07-11 09:59:35
  สามารถใช้ต่อกับ anycast ได้ไห...
2017-07-05 10:12:35
  ครับ คุณ "ติด" แล้วลองนึกต...
2016-06-18 15:21:09
  9Mcode comment
  อยากได้...
2014-02-21 08:52:19

Link Exchange

อัตราค่าโฆษณา
Statistics of Sourcecode in Thailand
 
 Webboard

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

กระทู้ #3059 [อื่นๆ]

เชื่อมต่อ webcam กับ Vb2008 ไม่ได้

คือว่าผมใส่โค้ดนี่ไป

Public Class Form1
Const WM_CAP As Short = &H400S
Const WM_CAP_DRIVER_CONNECT As Integer = WM_CAP + 10
Const WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT As Integer = WM_CAP + 11
Const WM_CAP_EDIT_COPY As Integer = WM_CAP + 30
Const WM_CAP_SET_PREVIEW As Integer = WM_CAP + 50
Const WM_CAP_SET_PREVIEWRATE As Integer = WM_CAP + 52
Const WM_CAP_SET_SCALE As Integer = WM_CAP + 53
Const WS_CHILD As Integer = &H40000000
Const WS_VISIBLE As Integer = &H10000000
Const SWP_NOMOVE As Short = &H25
Const SMP_NOSIZE As Short = 1
Const SWP_NOZORDER As Short = &H45
Const HWND_BOTTOM As Short = 1
Dim iDevice As Integer = 0
Dim hHwnd As Integer
Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" (ByVal hwnd As Integer, ByVal wMsg As Integer, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Object) As Integer
Declare Function SetWindowPos Lib "user32" Alias "SetWindowPos" (ByVal hwnd As Integer, ByVal hWndInseartAfter As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal cx As Integer, ByVal cy As Integer, ByVal wFlags As Integer)
Declare Function DestroyWindow Lib "user32" (ByVal hndw As Integer) As Boolean
Declare Function capCreateCaptureWindowA Lib "avicap32.dll" (ByVal IpszWindowName As String, ByVal dwStyle As Integer, ByVal x As Integer, ByVal y As Integer, ByVal nWidth As Integer, ByVal nHeight As Short, ByVal hWndParent As Integer, ByVal nID As Integer) As Integer
Declare Function capGetDriverDescriptionA Lib "avicap32.dll" (ByVal wDriver As Short, ByVal LpszName As String, ByVal cbName As Integer, ByVal lpszver As String, ByVal cbVer As Integer) As Boolean

Private Sub LoadDeviceList()
Dim strName As String = Space(100)
Dim strVer As String = Space(100)
Dim bReturn As Boolean
Dim x As Integer = 0
Do
bReturn = capGetDriverDescriptionA(x, strName, 100, strVer, 100)
If bReturn Then lstDevices.Items.Add(strName.Trim)
Loop Until bReturn = False
End Sub
Private Sub OpenPreviewWindow()
Dim iHeight As Integer = picCapture.Height
Dim iWidth As Integer = picCapture.Width
hHwnd = capCreateCaptureWindowA(iDevice, WS_VISIBLE Or WS_CHILD, 0, 0, 640, 480, picCapture.Handle.ToInt32, 0)
If SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_CONNECT, iDevice, 0) Then
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_SCALE, True, 0)
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEWRATE, 66, 0)
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_SET_PREVIEW, True, 0)
SetWindowPos(hHwnd, HWND_BOTTOM, 0, 0, picCapture.Width, picCapture.Height, SWP_NOMOVE Or SWP_NOZORDER)
btnSave.Enabled = True
btnStop.Enabled = True
btnStart.Enabled = False
Else
DestroyWindow(hHwnd)
btnSave.Enabled = False
End If

End Sub

Private Sub btnSave_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnSave.Click
Dim data As IDataObject
Dim bmap As Image
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_EDIT_COPY, 0, 0)
data = Clipboard.GetDataObject()
If data.GetDataPresent(GetType(System.Drawing.Bitmap)) Then
bmap = CType(data.GetData(GetType(System.Drawing.Bitmap)), Image)
picCapture.Image = bmap
ClosePreviewWindow()
btnSave.Enabled = False
btnStop.Enabled = False
btnStart.Enabled = True
If sfdImage.ShowDialog = Windows.Forms.DialogResult.OK Then
bmap.Save(sfdImage.FileName, Imaging.ImageFormat.Bmp)
End If

End If

End Sub

Private Sub ClosePreviewWindow()
SendMessage(hHwnd, WM_CAP_DRIVER_DISCONNECT, iDevice, 0)
DestroyWindow(hHwnd)
End Sub
Private Sub btnStart_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
OpenPreviewWindow()
btnStart.Enabled = False
btnStop.Enabled = True

End Sub
Private Sub btnStop_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
ClosePreviewWindow()
btnStart.Enabled = True
btnStop.Enabled = False
End Sub

แต่พอรันแล้วตรง lstDevices มันเหมือนหากล้องไม่เจออ่ะคับ
วานพี่ๆช่วยสอนหน่อยนะ ของคุณคับ
จากคุณ : Sobeau / boat-zaa@hotmail.com [2011-03-31 11:51:30]  

101.108.26.232 ความคิดเห็น #28286 (จาก IP: 101.108.26.232)
โค้ดของ vb6 นะครับ
---
Private Sub Form_Load()
LoadDeviceList
If lstDevices.ListCount > 0 Then
lstDevices.Selected(0) = True
Else
cmdStart.Enabled = False
lstDevices.AddItem ("äÁ辺¡Åéͧ WebCam")
End If
cmdStop.Enabled = False
cmdSave.Enabled = False
End Sub

ให้ดูค่าของ lstDevices.ListCount ว่ามากกว่า 0 หรือเปล่า
โค้ดนี้น่าจะเป็นของ vb6 นะ ใช้กับ 2008 ผมไม่ชัวร์
จากคุณ : maddog [2011-03-31 12:47:21]

180.183.102.250 ความคิดเห็น #28287 (จาก IP: 180.183.102.250)
ขอบคุณมากคับ <br>ลองแล้วมันไม่ได้อ่ะคับ มีวิธีอื่นมั้ยคับ
จากคุณ : Sobeau / boat-zaa@hotmail.com [2011-04-01 02:15:42]

125.24.181.155 ความคิดเห็น #28288 (จาก IP: 125.24.181.155)
ลอง C# แล้วกัน ผมลองแล้วใช้ได้ http://www.sourcecode.in.th/codedl.php?no=169
จากคุณ : maddog [2011-04-01 02:50:42]

180.183.126.124 ความคิดเห็น #28289 (จาก IP: 180.183.126.124)
ขอบคุณมากคับ แต่ว่าผมเขียน C# ไม่เป็นอ่ะคับ
จากคุณ : Sobeau [2011-04-01 12:57:49]
ตอบกระทู้
  • ห้ามการโฆษณา หากต้องการติดต่อหาลูกค้า ติดต่อโฆษณาโดยตรงได้ที่ webmaster@sourcecode.in.th
  • ห้ามใช้คำหยาบและคำพูดที่ไม่เหมาะสม
  • ขอสงวนสิทธิหากตรวจพบ ข้อความที่ไม่เหมาะสม ข้อความนั้นจะถูกลบทันที
ชื่อ
อีเมล์
รายละเอียด

- - - - - - - - - - - - - - ผู้ให้การสนับสนุน- - - - - - - - - - - - - -

 
 
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
หัวแปลง Mini DisplayPort to HDMI Adapter สำหรับเครื่อง macbook air/pro, mac mini
คลิปสอนเขียนโปรแกรม
เรียนเขียนโปรแกรมดอทเน็ต
เรียนเขียนโปรแกรมแอนดรอยด์
เรียนเขียนโปรแกรมเบล็คเบอร์รี่
เรียนเขียนโปรแกรมซี ซีพลัสพลัส
เรียนเขียนโปรแกรมจาวา
เรียนการใช้งานลินุกส์
เรียนการเขียนโปรแกรมวินโดว์โฟน
เรียนการเขียนโปรแกรมพีเฮชพี มายเอสคิวเอล
9M Blog บอกเล่าเรื่องราว การเขียนโปรแกรมของ นายเอ็ม
บริการ ถ่ายภาพรับปริญญา
อัตราค่าโฆษณา
 
Tutorial
eVB Tutorial
ASP.NET Webmatrix Tutorial
J2ME Tutorial
C++  Tutorial
Java  Tutorial
PHP Tutorial
ASP Tutorial
 
แบบสำรวจ
Freelance รับพัฒนาโปรแกรม

Home - Article - Tutorial - Sourcecode - Dev Handbook - Search - WebBoard - Links - About Us

สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง ไม่ว่าในรูปแบบใด โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จากกระทรวงพาณิชย์: 7100503002000
Copyright 2001 SourceCode.in.th